NIERUCHOMOŚCI

Art. 21. Konstytucji [Zasada ochrony własności i prawa dziedziczenia]

1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Nieruchomościami są:
części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Dochodzimy roszczeń związanych z własnością nieruchomości, odzyskaniem odebranych/ wywłaszczonych nieruchomości.

Jeżeli Państwa rodzinie została "odebrana" nieruchomość np. w drodze wywłaszczenia wówczas jesteśmy w stanie uzyskać dla Państwa zwrot takiej nieruchomość w naturze lub godziwe odszkodowanie.

Ponadto istnieje wiele roszczeń, które przysługują właścicielom nieruchomości w związku z różnymi zdarzeniami. Można przykładowo wymienić roszczenia z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego lub wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. Czy wiecie Państwo, że w wyniku wydania decyzji o warunkach zabudowy można dochodzić odszkodowania od właściciela, który taką decyzję uzyskał?, natomiast w przypadku uchwalenia planu zagospodarowania przez gminę takiego roszczenia można dochodzić od jednostki samorządu uchwalającego taki plan, przede wszystkim od gminy.

Co więcej właściciele nieruchomości często zostają bezpodstawnie obciążani opłatami adiacenckimi z tytułu chociażby podziału działek na mniejsze. Jesteśmy gotowi aby Państwa ochronić przed tego typu opłatami lub zmniejszyć ich wysokość.

Prowadzimy także sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania lub wynagrodzenia za bezumowne zajęcie gruntu przez podmiot obcy pod linię energetyczną, wodociąg, gazociąg itp.